Hướng dẫn mở auto :


Bước 1 : Mở Auto update
Bước 2 : Tích vào AutoVLBS ở autoupdate
Bước 3 : Mở auto 1.9 hoặc 1.3
Lưu ý : Auto 1.9 hiện màu xanh mới sử dụng được nếu hiện màu xám là chưa crack thành công và chơi 15 phút sẽ dis
Nếu auto hiện màu xám vui lòng mở lại để nó hiện màu xanh hoặc sử dụng auto 1.3