Các chức năng chính trong game :

Cả ngày : Dã tẩu
21 + 23h : Tống kim Rực Lửa
12 + 19h : Quả huy hoàng
22h05 : Boss tiểu Hoàng Kim
12h30+19h30 : Boss đại hoàng kim
20h->21h : Liên đấu
18h->19h : Liên đấu
Cả ngày : Vượt ải
Cả ngày : Phong lăng độ
Chủ nhật : Phong hỏa liên thành
Cả ngày : Boss sát thủ
Cả ngày : Nhiệm vụ hoàng kim
20h35 CN : Thất thành đại chiến