Máy chủ mới - Ngạo Tuyết Võ Lâm - Openbeta 19h 30/5

Máy chủ cũ - Phong Hỏa Liên Thành